Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 december 2017

Gemeenschapshuis III

Naar onze mening kan op basis van de nu bekende resultaten van onderzoek en prognoses nóch voor, nóch tegen de locatie Patersklooster worden gestemd. Er zijn nog teveel open vragen, de alternatieven zijn onvoldoende doorgelicht, er blijven teveel zaken onbekend.

Wij kunnen ons vinden in het compromis dat uiteindelijk na bijna een halfuur schorsing door alle fracties is ondersteunt. Dat compromis luidt: een nauw omschreven bestuursopdracht aan het college, die een projectgroep aanstelt onder regie van de gemeente.  De Raad stelt een krediet ter beschikking om dit project mogelijk te maken.

Onze fractie is zeer ontevreden over de rol van het college in dit proces. Als raad zijn wij veel te laat betrokken bij beeldvorming en oordeelsvorming. De besluitvorming is onder grote druk van tijd gezet. Terecht dat de raad steigert tegen een dergelijke handelwijze, waarbij het om een groot bedrag aan gemeenschapsgeld gaat.

Hieronder vindt u onze inbreng.

Voorzitter, het project Gemeenschapshuis kern Asten.

In eerste termijn wil onze fractie het kort houden. Een opmerking over het proces tot nu en ons standpunt met betrekking tot de beslispunten.

Opnieuw is de uitspraak “het verdient geen schoonheidsprijs” weer van toepassing. Sterker nog, het proces tot nu toe is niet anders dan slordig naar de Raad en de Stichtingsbesturen toe. Met deze uitspraak wil onze fractie geen oordeel uitspreken over de inzet van de betrokken mensen, de vrijwilligers of ambtenaren. Dat is zeker niet het geval, integendeel. De Stichtingsbesturen hebben hun nek uitgestoken met dit burgerinitiatief. Dat de uitkomst tot nu toe kritisch wordt ontvangen doet niets af aan de vele uren die men eraan heeft besteed.

Maar het is onbegrijpelijk dat de Raad zo laat is meegenomen in de beeldvorming rondom dit burgerinitiatief. In de stukken voor de commissie Burgers staat dat de Raad vanaf medio 2016 nauw is betrokken bij dit initiatief: laat ik het zo zeggen, dat herkent onze fractie niet. Pas vlak voor de zomer is een totaalplan neergelegd, waarbij veel inhoudelijke vraagtekens naar boven kwamen. Onze fractie heeft de vraag van het College om in juni een principe-uitspraak te doen voor de keuze Patersklooster als een overval ervaren.
Voor een goed doordacht besluit is het noodzakelijk alle processtappen mee te kunnen kijken en dat is ons onthouden. Logisch dat wij dan steigeren, want het is gemeenschapsgeld waarover wij gaan beslissen. Dat mag niet op onduidelijke aannames of gewenste prognoses, dat moet realistisch en transparant en -met name belangrijk- stap voor stap gebeuren.

D66 ondersteund het samengaan van twee aparte stichtingen en de totstandkoming van één gemeentehuis. Een significante investering vanuit de gemeente zal noodzakelijk zijn en onze fractie is bereid deze ook te maken. D66-HvA vindt dat een nieuw gemeenschapshuis wel aan enkele randvoorwaarden moet voldoen.

  •  Een gemeenschapshuis moet voor de verenigingen van het dorp een betaalbare optieblijven, de hoogte van de huur mag in principe geen drempel vormen.
  • Het gemeenschapshuis mag in de toekomst geen molensteen om de nek van de gemeente worden en een grote financiële last op elke inwoner van Asten leggen.
  • De locatie moet in, of zo dicht mogelijk bij, het centrum van het dorp liggen.
  • Het gemeenschapshuis mag geen verkapt kantoorgebouw worden, noch afhankelijk worden van huuropbrengst van bijvoorbeeld GUIDO of ONIS.

Na deze constatering ons standpunt omtrent de beslispunten, die voorgelegd zijn:

  1. Op basis van de ons nu bekende gegevens, kunnen wij onmogelijk een keuze maken voor het Patersklooster als lokatie voor één gemeenschapshuis. Maar wij kunnen op basis van de ons nu bekende gegevens ook geen absoluut nee zeggen tegen het Patersklooster, omdat onze twijfels over de haalbaarheid -bouwkundig, qua draagvlak en qua exploitatie- ook niet bekrachtigd worden door éénduidige resultaten van onderzoek en metingen.
  2. Ja, wij stemmen in met nader onderzoek om te komen tot één gemeenschapshuis in de kern Asten.
  3. Wij willen meewerken aan het formuleren van een concrete opdracht aan het college over de vervolgfase.

Thema

Verenigingsleven, Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur

Sportclubs en verenigingen leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan hun omgeving. De clubs en verenigingen dragen bij aan het plezier, welzijn en levensgeluk in Heusden, Ommel en Asten. D66-HvA vindt dan ook dat deze clubs en verenigingen een centrale positie verdienen in ons gemeentebeleid. Gezonde verenigingen hebben immers een positief effect op gezondheid, integratie, sociale cohesie en actief burgerschap. Naast het organiseren en aanbieden van wedstrijden zetten clubs zich op een veelvoud aan andere maatschappelijke terreinen in voor de inwoners van Asten. Bijvoorbeeld de ouderenzorg, jeugdzorg, begeleiding van (verstandelijk) gehandicapten en jongerenwerk.

Naast goed onderwijs en een bruisend verenigingsleven is het essentieel om ook op gebied van publieke voorzieningen en evenementen een aantrekkelijke gemeente te blijven. Dit houdt Asten vitaal, leefbaar en - niet onbelangrijk - aantrekkelijk. Niet alleen voor de huidige bewoners, maar zeker ook voor gezinnen die zich hier willen vestigen. Om die reden staat D66-HvA voor een eigentijdse en moderne bibliotheek. Verder heeft ook het Klok & Peel museum, dat consequent hoog scoort op de provinciale lijstjes van meest aantrekkelijke uitjes, en de organisatie van maatschappelijke evenementen ,zoals de Klokkendagen, de steun van D66-HvA.

Lees meer