Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 december 2017

Open Brief Besturen Klepel en de Beiaard

Open Brief aan de besturen van Stichting de Klepel en Stichting de Beiaard.

Geachte Besturen,

Het laatste artikel van het Eindhovens Dagblad (19 december j.l.) over het geplande gemeenschapshuis in Asten begint met de regel dat de stofwolken zijn neergedaald. Dat is een mooie beeldspraak voor het totale proces. Stofwolken ontnemen je het zicht. Stofwolken verhinderden te zien wat uw werkelijke doelen waren om samen te gaan werken aan één gemeenschapshuis met het Patersklooster als locatie.

Omdat “de politiek” nu wordt aangewezen als de stoorzender, die u de “kans op het klooster ontneemt” voelt onze fractie zich toch genoodzaakt te reageren. Wij zien dat namelijk anders. U geeft tijdens de inspraak bij de gemeenteraad van 12 december j.l. ook aan dat de gemeenteraad niet om kan gaan met burgerinitiatieven. Dat zijn stevige uitspraken en ik wil een poging doen één en ander van onze kant te belichten.

Laat ik beginnen met het burgerinitiatief. In dit geval gaat het niet om samen de tuin in de buurt onderhouden of een nieuwe inrichting van een plein of straat. Belangrijke initiatieven waar het gaat om de samenhang van een straat of buurt. Dit soort samenwerking tussen burgers en gemeente is vaak gekoppeld aan toch al noodzakelijk onderhoud en een goed te beheersen budget uit de begroting van de gemeente.

Het gaat in uw geval om een bijzonder groot en complex project, waar de inwoners van Asten voor enkele tientallen jaren aan vast zitten. Zo’n project kent grote financiële risico’s. Risico’s die dan met gemeenschapsgeld moeten worden afgedekt.

Hiermee overstijgt uw plan het etiket “burgerinitiatief”.

De besteding van gemeenschapsgeld is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad, ja, dus politiek. Daarom is de gemeenteraad kritisch op de inhoud van plannen, of die nu uit de samenleving komen of vanuit het college van B&W. Dan kan het dus gebeuren dat de initiatiefnemers om een betere onderbouwing, om verduidelijking wordt gevraagd. Dan kan het dus ook gebeuren dat de Raad zegt: hier gaan wij op deze manier niet in mee. Dat wil dan niet zeggen dat de politiek niet met burgerinitiatieven kan omgaan, maar dat de gemeenteraad in meerderheid alles afwegend zegt “dit kunnen wij niet voor onze verantwoording -lees de verantwoording van onze burgers- nemen”.

In de beraadslagingen heeft u kunnen horen dat alle zes de fractie’s in de gemeenteraad voor het samengaan van de Beiaard en de Klepel zijn. U heeft ook kunnen horen dat alle fracties instemmen met financiële steun aan het gemeenschapshuis. Waar de fracties uiteen lopen is de keuze voor het Patersklooster als de meest geschikte locatie.

U gaat nu achterover leunen. Dat is u gegund want -en dat heeft onze fractie ook duidelijk verwoord in de gemeenteraad- u heeft met vele anderen veel tijd en energie gestoken in dit project. Toch hoopt onze fractie dat u niet in wrok achteroverleunt en de les uit dit hele proces trekt.

Ons inziens zal die les duidelijk zijn: wacht niet te lang met openbaar maken van plannen, probeer in een zo vroeg mogelijk stadium belanghebbenden, waaronder de raad, maar ook verenigingen, burgers te betrekken in het proces. Vragen, uiteenlopende belangen en onduidelijkheden waar we nu (pas) tegen aanlopen waren dan eerder aan het licht gekomen en beter ingepast in het proces.

Hoogachtend,

G.Koopman, namens fractie en commissieleden D66-HartvoorAsten