Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 mei 2018

Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs Asten 2018-2028 (SHP) – II

Gedurende de AZC commissie vergadering van 24 mei, 2018  werd de behandeling van een eerdere motie over het ‘SHP primair onderwijs gemeente Asten 2018-2028’ besproken.

De Motie M1 van 30 januari 2018 vraagt nadrukkelijk om twee dingen:

 1. Een onderzoek naar een beter en veiliger alternatief voor de locatie Asten Zuid (het zgn. Varendonck terrein); en
 2. Dat het college en de schoolbesturen de communicatie naar de ouders en MR-en intensiveren en verbeteren.

“De uitwerking van deze motie is één grote teleurstelling en doet de bezorgde ouders en inwoners, die willen zien dat de besturen en de gemeente hun ongerustheid serieus nemen, tekort. ” – Remco Wever 

Uitwerking onderzoek naar een beter en veiliger alternatief voor de beoogde Varendonck locatie.

Wat lezen we in de uitwerking van deze motie over de vooruitgang aangaande een beter en veiliger alternatief voor de Varendonck locatie?

 • Alternatieven die zijn aangedragen blijken niet geschikt: De tuin van het Patersklooster is niet mogelijk en ook de Bonafatius school kan niet zo maar worden uitgebreid.  Dat zijn twee alternatieven die een minimale behandeling hebben gekregen. Uit niets blijkt dat er uitgebreid naar alternatieven is gekeken of dat er serieus wordt mee gedacht met de ouders. De dure experts en de gemeente zelf hebben blijkbaar geen ideeën of suggesties voor alternatieve locaties.
  • Bijvoorbeeld nieuwbouw op locatie Bonifatius?
  • Uitbereiding op de locatie St. Lambertus, waar over het originele Sygma rapport zegt dat het ruimte en potentie heeft.
 • Een van de belangrijkste reden waarom deze motie tot stand kwam is vanwege vragen over de verkeersveiligheid maar er wordt met geen woord gerept over de verkeersveiligheid.  Een inspreker stelde ook vragen over de veiligheid en wenselijkheid van dit voorstel vanuit een pedagogisch en didactisch oogpunt. Is het wenselijk dat kinderen vanaf hun 5e tot hun 18e jaar op de zelfde locatie zitten?  Is het wenselijk dat al deze leeftijden tegelijkertijd op één locatie zitten?

Verbetering en intensivering communicatie naar de ouders en MR-en.

 • De schoolbesturen hebben twee nieuwsbrieven gestuurd en de wethouder verteld dat de communicatie verbeterd is. Communicatie is niet alleen zenden. Het is informatie uitwisselen, van elkaars expertise en inzichten gebruik maken en elkaar proberen te begrijpen om zo tot een oplossing te komen.
 • De insprekers en andere betrokkenen laten ons weten dat er nog steeds veel vragen niet beantwoord zijn. Ook in deze uitwerking van de motie komen we dit weer tegen; wel een reactie maar geen echt antwoord.

Conclusie

D66-HvA vindt dat deze motie niet voldoende is behandeld en verwacht z.s.m. een beter onderbouwd antwoord van het college.

 • Er is geen blijk van een gedegen onderzoek naar een beter en veiliger alternatief voor de locatie Varendonck;
 • Er is geen verder onderzoek gedaan naar verkeersveiligheid naar en rond de locatie Varendonck;
 • De communicatie bestaat nu nog vnl. uit ‘zenden’ vanuit de richting van schoolbesturen en het geven van minimale reacties vanuit het college waardoor ongeruste ouders zich nog steeds niet begrepen voelen. Hier moet verandering in komen.
 • Het verwachte leerlingenaantal dat als basis lag voor het originele plan is flink verhoogd en dat geeft ruimte om een 5e school te overwegen.

Thema

Verenigingsleven, Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur

Sportclubs en verenigingen leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan hun omgeving. De clubs en verenigingen dragen bij aan het plezier, welzijn en levensgeluk in Heusden, Ommel en Asten. D66-HvA vindt dan ook dat deze clubs en verenigingen een centrale positie verdienen in ons gemeentebeleid. Gezonde verenigingen hebben immers een positief effect op gezondheid, integratie, sociale cohesie en actief burgerschap. Naast het organiseren en aanbieden van wedstrijden zetten clubs zich op een veelvoud aan andere maatschappelijke terreinen in voor de inwoners van Asten. Bijvoorbeeld de ouderenzorg, jeugdzorg, begeleiding van (verstandelijk) gehandicapten en jongerenwerk.

Naast goed onderwijs en een bruisend verenigingsleven is het essentieel om ook op gebied van publieke voorzieningen en evenementen een aantrekkelijke gemeente te blijven. Dit houdt Asten vitaal, leefbaar en - niet onbelangrijk - aantrekkelijk. Niet alleen voor de huidige bewoners, maar zeker ook voor gezinnen die zich hier willen vestigen. Om die reden staat D66-HvA voor een eigentijdse en moderne bibliotheek. Verder heeft ook het Klok & Peel museum, dat consequent hoog scoort op de provinciale lijstjes van meest aantrekkelijke uitjes, en de organisatie van maatschappelijke evenementen ,zoals de Klokkendagen, de steun van D66-HvA.

Lees meer