Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 november 2018

Geen industriegebied in het Beekdal Astense Aa

Helmond gaat uitbreiding industrieterrein BZOB-Zuid onderzoeken. Dit keer wil men uitbreiden ten koste van een waardevol beekdallandschap met waterbergingsfunctie. Waterschap en buurgemeente Asten maken bezwaar en in het verleden zijn al veelvuldig onderzoeken naar deze uitbreiding gedaan.

Het BZOB-bos ofwel Brouwhuisse Heide was tot voor kort het aangewezen gebied dat klaar lag -als de behoefte daar was- om te worden ontwikkeld als onderdeel van het grootschalig industrieterrein BZOB.

Dit geplande gebied is door het Waterschap de Aa aangemerkt als waterberging voor de gehele regio en zorgt er dus ook voor dat de Helmondse en Astense burger geen natte voeten krijgt na een hoosbui. 

Het door Helmond beoogde nieuw te ontwikkelen gebied ten zuiden van het industrieterrein is een waardevol beekdallandschap met hoge natuur- en recreatiewaarde en waterbergingsfunctie. Dit geplande gebied is door het Waterschap de Aa aangemerkt als waterberging voor de gehele regio en zorgt er dus ook voor dat de Helmondse en Astense burger geen natte voeten krijgt na een hoosbui. Daarnaast ligt er dwars door dit gebied een hoofdgasleiding waar niet op gebouwd kan en mag worden.

Kortom, Helmond wil een waardevol voormalig heidelandschap, nu bos, inruilen voor dit waardevolle beekdallandschap.

De eerste vraag is: Kan dat zo maar?

Een korte terugblik. De beoogde ontwikkeling van het BZOB-bos tot industrieterrein was een compromis, gesloten na een lang en moeizaam proces. 35 jaar(!) lang soebatte men over de ontwikkeling van een grootschalig industrieterrein ten Zuiden van Helmond, vanaf de A67 tot aan Brouwhuis.

Deze claim op het BZOB-bos is een erfenis uit het verleden. De oorsprong hiervan ligt ver, ver achter ons. Vindt zijn oorsprong in een tijd waarin men handelde naar inzichten en visies op landschappelijke waarden van 35 jaar geleden.

Gaandeweg die 35 jaar is er veel veranderd op het gebied van inzicht, erkenning en bescherming van oude landbouwgebieden (Diesdonk), voormalige heide- en stuifgronden  (Oostappense bossen en Brouwhuisse Heide) en beekdallandschappen (Aa dal en Astense Aa). Deze landschappen hebben nu algemeen de erkenning als belangrijk(ste) onderdeel van de Brabantse identiteit en bezitten daarmee een hoge recreatiewaarde.

Anno 2018 is dit besef van erkenning en noodzaak tot bescherming van waardevolle landschappen alleen maar groter geworden. In de huidige ruimtelijke visies, beleidstukken en agenda’s zijn en worden deze waardes steeds sterker verankerd. Mede om deze reden sneuvelde ook de Ruit rond Eindhoven in 2014. Ook ruimtelijke visies opgesteld voor de nieuwe omgevingswet, waaronder o.a. de Ruimtelijke Agenda de Peel, gaan uit van ontwikkeling met het landschap als basis en niet andersom, economie boven landschap.

Erkenning van deze waarde was dan ook één van de voornaamste argumenten waarom in 2012 de uitbreiding van het BZOB-terrein richting Astens grondgebied niet doorging. Maar zie, er moest toch iets verzilverd worden en het BZOB-bos was de klos.

 Het antwoord op de eerste vraag is dus: Nee, dit kan niet zomaar!

Met deze actie plaatst Helmond zich terug in de tijd, duikt weer in die tunnelvisie van weleer. Kijk liever wat er werkelijk is: een waardevol landschap dat bescherming behoeft en dat toebehoort aan onze kinderen. De beschikbare ruimte ten zuiden van Helmond is simpelweg op. Dit probleem kan men regionaal oplossen. Regionaal zijn er nog voldoende industrieterreinen beschikbaar en de eerder genoemde Ruimtelijke Agenda de Peel geeft inzichten waar -als daar behoefte aan zou zijn- een evt. nieuw regionaal industrieterrein ontwikkeld zou kunnen worden.

Zie die spreekwoordelijke streep in het zand. Tot hier en niet verder.

Tiny van den Eijnden

Bewoner Diesdonk/ fractievoorzitter D66-Hart voor Asten

Thema

Kwaliteit van ons Landelijk Gebied

De kwaliteit van ons mooie landelijk gebied staat onder druk.

Naast de omgevingsdruk van verkeer en industrie legt schaalvergroting van de agrarische sector op sommige plaatsen in onze gemeente een te grote druk op het landschap en de omgeving. Aan de andere kant is er naast deze schaalvergroting ook leegstand en soms verpaupering van locaties van stoppende boeren.

D66 HvA is voor een duurzame agrarische sector die onderneemt in gezonde harmonie met haar omgeving. We streven naar het stellen van duidelijke grenzen aan omvang en uitstoot van de agrarische sector. We streven naar een balans waarbij enerzijds het draagvlak voor de sector zich weer hersteld en anderzijds de gezondheid van de bewoners, de natuur en de landschapswaarde van het landelijk gebied beschermd wordt.

D66 HvA kiest voor:
• Meer biodiversiteit in het buitengebied.
• Een duurzame, volhoudbare agrarische sector.
• Aandacht voor het gezondheidsaspect in wet en regelgeving.
• Herstel en bescherming van cultuur-historische elementen in het buitengebied zoals bijv. waardevolle bebouwing en karakteristieke natuur- en landschapselementen.
• Meer diversiteit in het buitengebied door op vrijkomende agrarische bebouwing, onder voorwaarde, nieuwe economische activiteit toe te staan op het gebied van recreatie, wonen en kleinschalige (ambachtelijke) bedrijven.
• Het tegengaan van verstening en voor betere landschappelijke inpassing van huidige bebouwing in het buitengebied.

Lees meer