Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 april 2019

Nieuw Gemeenschaphuis op Locatie de Klepel

De raad heeft op 16 april 2019 unaniem gekozen voor een nieuw gemeenschapshuis op de locatie van de Klepel. Ook D66 vond deze locatie en dit scenario de beste optie mede omdat een meerderheid van de verenigingen voor deze optie koos.

Met dit besluit heeft de raad slechts de kaders vastgesteld; de locatie, het voorkeurs scenario en financiële investeringen en garantstelling. Het echte werk begint nu pas.

Een ander beslissingspunt was of de Gemeente eigenaar moet worden van het gemeenschapshuis.  D66 is van mening dat de voordelen van de gemeente als eigenaar zwaarder wegen dan mogelijke nadelen. Voorbeelden zijn: meer zekerheid, meer regie en invloed op exploitatie en minder risico ten opzichte van de benodigde investering.

Doelstelling en kosten van een gemeenschapshuis

Het doel van een centraal gemeenschapshuis is om een plek te creëren voor ‘vinden en verbinden’. Dit moet een thuis worden voor verenigingen en groepen. Een ontmoetingsplaats, een huiskamer, voor alle burgers.

Naast de fysieke indeling zijn kosten de belangrijkste overweging van een vereniging om wel of niet deel te nemen aan het gemeenschapshuis. Een aantal kleinere verenigingen betalen nu geen huur. Zij zijn meestal bereid wel wat te betalen maar gaan met de voorgestelde huurprijzen niet naar ‘een beetje betalen’ maar meteen naar volslagen onbetaalbaar. D66-Hart voor Asten heeft de wethouder dan ook gevraagd om te kijken naar mogelijkheden om kleinere verenigingen in de huurkosten te ondersteunen Dit kan bijvoorbeeld via een versoepeling van subsidieregels of via het apart zetten van een bepaald percentage van de BTW-teruggave.

Het is duidelijk is dat we moeten doen wat we kunnen om de kosten voor het gemeenschapshuis onder controle, en dus betaalbaar, te houden. Maar het is ook geen verplichting dat een gemeenschapshuis geheel kosteloos moet zijn. Het is tenslotte in investering in de gemeenschap.

Het vervolgproces

De Wethouder heeft toegezegd op de zelfde voet qua openbare werksessies door te willen gaan. Dat juichen wij toe en hopen dat toekomstige sessies leiden tot een breed gedragen indeling van het gebouw en invulling van de exploitatie. Bij deze willen wij graag de inwoners en verenigingen van Asten dan ook oproepen om actief aan de discussies en werkgroepen mee te doen. Nu heeft U nog de mogelijkheid om te sturen.

D66 heeft zich hard gemaakt dat de raad vaker dan halfjaarlijks op de hoogte wordt gehouden over dit project. Wij hebben gevraagd om minimaal 1x per 2 maanden een rapportage over de gang van zaken over dit project te krijgen. Gelukkig kregen wij bijval van de gehele raad en stemde de wethouder hier mee in.

Er zijn nog zoveel besluiten te maken, problemen op te lossen, groot en klein, al bekend en nog onbekend, dat de belangrijkste fase van dit proces nog moet komen.

Honderden kleine en grote beslissingen die samen veel invloed hebben op het draagvlak en betaalbaarheid van dit gemeenschapshuis.

Het plan van aanpak laat zien dat er een stuurgroep en aantal werkgroepen worden gevormd om vraagstukken op te lossen rond exploitatie, rond de investeringen en realisatie en rond de creatie van een gezamenlijke visie.

Ook als we uitgaan van het meest positieve scenario en alles opgelost wordt, krijgen wij vele kleine en grote aanpassingen aan de huidige tekening en opzet van het gebouw. Dit betekend concessies van verschillende partijen op verschillende gebieden. De vraag die dan opkomt: Is er nog wel draagvlak onder de verenigingen voor deze nieuwe versie van het scenario?

D66 wil voorkomen dat dit project een soort olietanker worden die wij niet meer willen of kunnen keren. Dat wij na een beslissing over de algemene kaders, automatisch naar uitvoer begin volgend jaar glijden met alleen maar wat periodieke updates.

Zoals reeds gesteld, de belangrijkste fase van dit project breekt nu aan. De fase waar de meeste beslissingen worden gemaakt en het gemeenschapshuis daadwerkelijk vorm en inhoud krijgt. In de nieuwe aanpak van de ‘Vitale Democratie’ past het dat wij als raad een stapje terug doen en ons vooral luisterend en toetsend opstellen. Om deze rol goed te kunnen vervullen is het van belang dat de raad vooraf de kaders vaststelt voor een Plan van Aanpak.

Hoewel de wethouder bereid was op het Plan van Aanpak ter beslissing aan de raad voor te leggen heeft alleen de fractie van Algemeen Belang dit verzoek van D66-Hart voor Asten ondersteund.

Het is voor ons onbegrijpelijk dat de overige vier fracties hun kader-stellende verantwoordelijkheid hier niet wilden nemen.

D66-Hart voor Asten heeft duidelijk gemaakt wat wij aan het eind van deze fase en voor aanvang van de sloop van de werkgroepen verwachten:

  • De uiteindelijke bouwtekening.
  • De motivatie/onderbouwing van belangrijke besluiten (Bijvoorbeeld in het geval van de BTW teruggave, waarom is gekozen voor optie A. over B.).
  • Een uitspraak over het draagvlak onder de gebruikers en verwachte bezettingsgraad.
  • Eventuele gevolgen voor de begroting.

Thema

Verenigingsleven, Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur

Sportclubs en verenigingen leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan hun omgeving. De clubs en verenigingen dragen bij aan het plezier, welzijn en levensgeluk in Heusden, Ommel en Asten. D66-HvA vindt dan ook dat deze clubs en verenigingen een centrale positie verdienen in ons gemeentebeleid. Gezonde verenigingen hebben immers een positief effect op gezondheid, integratie, sociale cohesie en actief burgerschap. Naast het organiseren en aanbieden van wedstrijden zetten clubs zich op een veelvoud aan andere maatschappelijke terreinen in voor de inwoners van Asten. Bijvoorbeeld de ouderenzorg, jeugdzorg, begeleiding van (verstandelijk) gehandicapten en jongerenwerk.

Naast goed onderwijs en een bruisend verenigingsleven is het essentieel om ook op gebied van publieke voorzieningen en evenementen een aantrekkelijke gemeente te blijven. Dit houdt Asten vitaal, leefbaar en - niet onbelangrijk - aantrekkelijk. Niet alleen voor de huidige bewoners, maar zeker ook voor gezinnen die zich hier willen vestigen. Om die reden staat D66-HvA voor een eigentijdse en moderne bibliotheek. Verder heeft ook het Klok & Peel museum, dat consequent hoog scoort op de provinciale lijstjes van meest aantrekkelijke uitjes, en de organisatie van maatschappelijke evenementen ,zoals de Klokkendagen, de steun van D66-HvA.

Lees meer