Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Traject Toekomstvisie Asten 2030

‘Asten 2030’ is een traject om te komen tot een nieuwe toekomstvisie voor onze gemeente. Deze visie moet richtinggevende uitspraken bevatten over belangrijke vraagstukken zoals werkgelegenheid, prettig wonen en leven in de kernen, de toekomst van het buitengebied, duurzame energie en regionale samenwerking.

De gemeente Asten stelt deze visie op in samenspraak met onze inwoners. Afgelopen maanden hebben al diverse bijeenkomsten plaatsgevonden met betrokken inwoners en raadsleden/ wethouders. Tevens is een enquête gehouden onder alle inwoners en heeft de gemeente de mening van een groep jongeren opgehaald bij het Varendonck college. Raads- en collegeleden en ambtenaren zijn in gesprek gegaan met vele Astenaren op ‘De Dag van de Toekomst’ afgelopen april en hebben een eerste afstemmingsoverleg gehad met de andere Peelgemeenten.

De opbrengst van deze sessies en gesprekken is een zg. ‘houtskoolschets’ die, na wensen en bedenkingen door de raad, wordt omgezet in een concept toekomstvisie. Op 27 juni 2017 vindt de formele besluitvorming over de toekomst plaats door de gemeenteraad.

Hierbij een aantal wensen en bedenkingen van D66-HvA aan de hand van 4 centrale ambities en de bestuurlijke en organisatorische scenario’s die in deze ‘houtskoolschets’ beschreven staan.

Als algemeen punt: wij begrijpen dat een houtskoolschets brede en algemene stellingen bevat. D66 verwacht wel dat er in de uiteindelijke toekomstvisie duidelijkere taal staat. Bijv.

1. Transformatie buitengebied

“ We streven naar een maatschappelijke geaccepteerde en gewaardeerde agrofoodsector met toekomstperspectief binnen de kaders van duurzaamheid, gezondheid en welzijn van mens en dier in een mooi en beleefbaar buitengebied”

Dat zegt dus heel weinig. De meest verstokte ZLTO-er en milieuactivist zullen het hier beiden mee eens zijn…maar het schept dus geen duidelijkheid.

D66 vraagt dan ook dat de toekomstvisie helderheid verschaft aan de agrarische sector wat wel en wat niet acceptabel is zodat zij duidelijke beslissingen kunnen maken over mogelijke investeringen en hun toekomst. Wij zouden ook graag expliciet vermeld willen hebben dat voor de gemeente Asten, de volksgezondheid altijd belangrijker is dan het belang van een individuele ondernemer.

Een onderwerp dat wij missen in deze verhandeling is natuurontwikkeling. De aard van een toekomstvisie is misschien dat het zich nadrukkelijker richt op wat wij willen veranderen en minder op wat wij willen behouden en beschermen. Het belang van natuurbeleid gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van de bestaande landschaps- en natuurwaarden mag ons inziens zeker duidelijk naar voorkomen in een toekomstvisie voor Asten.

2. Centrumontwikkeling

Iedereen die wij gesproken hebben is voor een bruisend en aantrekkelijk centrum.
Dit omvat een groot aantal vraagstukken:

  • Aanbod van winkels (aantallen en soorten)
  • Verkeerstromen en parkeergelegenheden
  • Behoud van monumenten en het bouwen van nieuwe gebouwen (die passen in het dorpse karakter van Asten).

De vraag die voor D66-HvA centraal staat is: Wat maakt Asten aantrekkelijk zodat mensen hier willen wonen of op vakantie willen gaan?  Behoud en versterk dat! Laten we er voor zorgen dat Asten zich onderscheidt van de eenheidsworst die zoveel andere dorpen geworden zijn.

bron: www.stichtingannekedebruijn.nl

3. Vitale kernen

D66 onderschrijft dat Asten, Heusden en Ommel moeten koersen vanuit de eigen identiteit en kracht.

  • Een van de achtergrondgedachtes hierbij is dat een duidelijke identiteit van een dorpskern een positieve wisselwerking heeft op burgerparticipatie.
  • Als een kern een duidelijk en gedragen identiteit heeft dan creëert dat een groepsgevoel wat vervolgens weer prima ingezet kan worden voor burger initiatieven.
  • Andersom, slaapwijken hebben minder onderlinge samenhang omdat ze vaak geen gezamenlijke identiteit hebben. Daar zie je ook veel minder burgerinitiatieven.

Om te voorkomen dat Ommel een slaapwijk wordt zonder eigen identiteit is de dorpsraad van Ommel van mening dat het inwoneraantal grofweg moet verdubbelen.   Of D66 die mening zomaar deelt, kunnen we nu nog niet zeggen. Maar… de betrokkenheid vanuit Ommel is groot en wij zijn het met de stelling eens dat “maatschappelijk initiatief het vertrekpunt is voor ontwikkeling van de kernen”.

D66 verwacht dat vanuit die betrokkenheid in Ommel, initiatieven worden gestart om hun visie, hun stelling van 1000 extra inwoners, beter te ontwikkelen. De gemeente kan daarin zeker helpen. Één mogelijkheid zou zijn om een burgerbudget en een aantal ambtenaren-uren voor zo’n onderzoek beschikbaar te stellen.

4. Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

Asten loopt achter als het gaat om de verduurzaming van onze gemeente.
D66 verwacht dan ook dat Asten meer werk maakt van het promoten en ondersteunen van initiatieven om meer energie lokaal op te wekken.

Voorbeelden kunnen zijn:

  • Betere duurzaamheidseisen in gemeentelijke aanbestedingen;
  • Ondersteunen van lokale energie-coöperaties;
  • Meer oplaadpalen voor elektrische auto’s (en fietsen) beschikbaar stellen;
  • Subsidiëren van mini-energiecentrales.

5. Governance

Wij zijn het helemaal eens met de stelling dat de gemeente met ‘Opgave-gestuurd Werken’ zich in twee richtingen moet bewegen. De eerste is richting de kernen en inwoners, maar niet alleen voor de ontwikkeling van ons centrum en de leefbaarheid in de kernen. Duurzaamheid doelstellingen kunnen heel goed gehaald worden door meer ruimte te bieden aan burgerinitiatieven zoals bijvoorbeeld lokale energie coöperaties. De tweede richting is samenwerking in de regio over zaken zoals bijv. mobiliteit en gezondheid.

Wat we in deze schets nog niets van terug zien is een andere mogelijke verandering in samenwerking. Dat is het samenvoegen van gemeentelijke taken en misschien zelfs gemeenten. Inwoners zijn immers geïnteresseerd in de kwaliteit van dienstverlening en hoe dat achter de voordeur van het gemeentehuis precies geregeld is, maakt hen weinig uit. D66 staat nog steeds positief ten opzichte van een nauwere samenwerking met overeenkomstige en gelijkgestemde gemeenten. Wij zouden dit element ook terug willen zien in een gemeentelijke visie.

Ten slotte nog één punt die wij hier willen maken.
De ligging van Asten is onze grote troef. Onze nabijheid tot Eindhoven en Venlo met Brainport en met Freshpark en hun aantrekkingskracht voor werkgevers, werknemers, shoppers en toeristen kan in ons voordeel werken. Ook onze ligging tov België en Duitsland en de natuurgebieden Peel, Kempen etc. is gunstig. Dat betekent dat niet alle voorzieningen of werkgelegenheidsmogelijkheden in deze gemeente geperst hoeven te worden. De aanwezigheid van deze voorzieningen in de regio is voldoende wanneer we goede ontsluitingsmogelijkheden hebben.

Gepubliceerd op 11-06-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018