Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kwaliteit van ons Landelijk Gebied

De kwaliteit van ons mooie landelijk gebied staat onder druk.

Naast de omgevingsdruk van verkeer en industrie legt schaalvergroting van de agrarische sector op sommige plaatsen in onze gemeente een te grote druk op het landschap en de omgeving. Aan de andere kant is er naast deze schaalvergroting ook leegstand en soms verpaupering van locaties van stoppende boeren.

D66 HvA is voor een duurzame agrarische sector die onderneemt in gezonde harmonie met haar omgeving. We streven naar het stellen van duidelijke grenzen aan omvang en uitstoot van de agrarische sector. We streven naar een balans waarbij enerzijds het draagvlak voor de sector zich weer hersteld en anderzijds de gezondheid van de bewoners, de natuur en de landschapswaarde van het landelijk gebied beschermd wordt.

D66 HvA kiest voor:
• Meer biodiversiteit in het buitengebied.
• Een duurzame, volhoudbare agrarische sector.
• Aandacht voor het gezondheidsaspect in wet en regelgeving.
• Herstel en bescherming van cultuur-historische elementen in het buitengebied zoals bijv. waardevolle bebouwing en karakteristieke natuur- en landschapselementen.
• Meer diversiteit in het buitengebied door op vrijkomende agrarische bebouwing, onder voorwaarde, nieuwe economische activiteit toe te staan op het gebied van recreatie, wonen en kleinschalige (ambachtelijke) bedrijven.
• Het tegengaan van verstening en voor betere landschappelijke inpassing van huidige bebouwing in het buitengebied.

D66 HvA kiest voor: • Meer biodiversiteit in het buitengebied • Een duurzame, volhoudbare agrarische sector • Aandacht voor het gezondheidsaspect in wet en regelgeving • Herstel en bescherming van cultuur-historische elementen in het buitengebied